Podmienky ochrany osobných údajov

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR”)
Správca osobných údajov: Crussis electrobikes s.r.o., K Březince 227/18, Praha 8, Březineves, 182 00, IČO: 24819671, DIČ: CZ24819671, zapísaná v obchodnom registri vedený na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 177265, web: www.crussis.cz (ďalej len „web“), e-mail: info@crussis.cz (ďalej len „spoločnosť“ alebo „správca“).

Preambula

Tieto podmienky obsahujú informácie o spracovaní osobných údajov odovzdaných spoločnosti zákazníkom pri uskutočnení objednávky (uzavretí zmluvy) a návštevníkom webu v rámci komunikácie so spoločnosťou. Nevzťahujú sa na spracovanie osobných údajov na základe udelenia súhlasu.

I. Spracovanie na základe objednávky

 1. Ako správca vašich osobných údajov (kontakt viď. vyššie) zodpovedáme za ich ochranu a zaväzujeme sa ich spracovávať so zodpovedajúcim technickým a organizačným zabezpečením. Ak sú nám odovzdané v rámci objednávky tovaru či služieb, spracovávame ich vždy za nižšie uvedených podmienok.
 2. Účel, právny základ spracovania a doba spracovania vašich osobných údajov je nasledujúci:
  1. účel: vybavenie objednávky a nadväzujúcich zmluvných či zákonných povinností, vybavenie reklamácie a ďalšie úkony súvisiace so zmluvnými povinnosťami; právny základ: plnenie zmluvy (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); doba spracovania: 2 roky, prípadne do konca záručnej doby, ak trvá dlhšie ako dva roky.
  2. účel: archivácia účtovných dokladov na základe povinnosti vyplývajúcej z účtovných právnych predpisov; právny titul: splnenie právnej povinnosti (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. c) GDPR); doba spracovania: určená príslušným právnym predpisom.
  3. účel: priamy marketing - ponúkanie tovaru a služieb, oznamovanie zľavových akcií, výpredajov, zasielanie informácií o e-shope a ponúkaných produktoch a pod., najmä formou zasielania obchodných oznámení na e-mail, právny dôvod: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. f) GDPR); dĺžka spracovania: 3 roky.
  4. účel: zabezpečenie IT a sieťovej bezpečnosti spracovania, právny základ: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR); dĺžka spracovania: 3 roky.
  5. účel: prípadné vymáhanie právnych nárokov z uzavretej zmluvy či súvisiace právne spory; právny základ: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR); dĺžka spracovania: 3 roky.
 3. Nemáte povinnosť nám osobné údaje poskytnúť, jedná sa však o podmienku na realizáciu objednávky (uzavretie zmluvy) - spracovanie budeme vykonávať zo zmluvných dôvodov.
 4. V rámci spracovania osobných údajov môžeme odovzdať Vaše osobné údaje týmto spracovateľom a príjemcom:
 • obchodnému partnerovi za účelom spracovania Vašej objednávky a odoslania tovaru,
 • poskytovatelia softvéru – pre uľahčenie prevádzky e-shopu a zaistenie jeho technického zabezpečenia (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelárske aplikácie a pod.),
 • prevádzkovatelia záložných serverov a iného hardwearu - za účelom zaistenia riadnej prevádzky e-shopu a ochrany a dostupnosti súvisiacich dát,
 • účtovná kancelária - za účelom vedenia účtovnej agendy a súvisiacej archivácie daňových dokladov,
 • daňový poradca, audítor, advokátska kancelária za účelom poradenstva v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • inkasné agentúry - za účelom vymáhania či inkasa pohľadávok spoločnosti,
 • poskytovatelia platobných brán a bankovým ústavom za účelom vybavenia vašej objednávky,
 • dopravnej spoločnosti za účelom zaistenia dopravy vami objednaného tovaru,
 • orgánom štátnej správy v prípadoch ustanovených právnymi predpismi,
 • prípadne ďalšie osoby,

5. všetko podľa aktuálnych potrieb av rozsahu nevyhnutnom pre organizačné a technické zabezpečenie riadnej prevádzky e-shopu.

6. Pre vyjadrenie nesúhlasu (námietky) so spracovaním vašich osobných údajov, ako aj uplatnenie ďalších práv, ktoré môžete voči nám počas spracovania uplatniť (nájdete ich tu) použite túto adresu info@crussis.cz.

II. Spracovanie v rámci vybavovania otázok/podnetov

 1. Ako správca vašich osobných údajov zodpovedáme za ich ochranu a zaväzujeme sa ich spracovávať so zodpovedajúcim technickým a organizačným zabezpečením. Ak sú nám odovzdané v rámci otázok/podnetov týkajúcich sa tovaru či služieb alebo iných záležitostí týkajúcich sa prevádzky e-shopu (prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu, telefónu, chatu a pod.), spracovávame ich vždy za nižšie uvedených podmienok.
 2. Účel, právny základ spracovania a doba spracovania vašich osobných údajov je nasledujúci:
  1. účel: vedenie korešpondencie a uchovanie histórie korešpondencie; právny základ: plnenie zmluvy - rokovania o objednávke (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. b) GDPR) a oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR) v prípade otázok nesúvisiacich so záujmom návštevníka webu uzavrieť objednávku; doba spracovania: 1 rok od vybavenia otázky alebo podnetu,
  2. účel: obesielanie anketárov k tovaru či službám - ponúkanie tovaru a služieb, oznamovanie zľavových akcií, výpredajov, zasielanie informácií o e-shope a ponúkaných produktoch a pod. - najmä formou obchodných oznámení prostredníctvom e-mailu; právny dôvod: oprávnený záujem (podľa ust. článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR); dĺžka spracovania: 1 rok.
  3. účel: fyzická, IT a sieťová bezpečnosť spracovania; právny základ: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR); doba spracovania: 1 rok.
 3. Do spracovania vašich osobných údajov zapájame týchto spracovateľov:
 • poskytovatelia softvéru – pre uľahčenie prevádzky e-shopu a zaistenie jeho technického zabezpečenia (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelárske aplikácie a pod.),
 • prevádzkovatelia záložných serverov a iného hardvéru - za účelom zaistenia riadnej prevádzky e-shopu a ochrany a dostupnosti súvisiacich dát.
 1. Pre vyjadrenie nesúhlasu so spracovaním vašich osobných údajov, ako aj pre uplatnenie ďalších práv, ktoré môžete voči nám počas spracovania uplatniť (viď nasl. článok) nám píšte tu: info@crussis.cz.
 2. Pokiaľ si na základe korešpondencie s nami objednáte tovar či služby, vaše údaje budú spracované za podmienok uvedených v predchádzajúcom článku I.

III. Práva zákazníka

Po dobu, kedy spracovávame vaše osobné údaje máte právo:

 • požadovať od spoločnosti informáciu, aké vaše osobné údaje spracováva,
 • požadovať od spoločnosti vysvetlenie ohľadom spracovania vašich osobných údajov,
 • vyžiadať si v spoločnosti prístup k vašim osobným údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od spoločnosti výmaz vašich osobných údajov, popr. obmedzenie ich spracovania,
 • preniesť vaše osobné údaje k inému správcovi,
 • vzniesť námietku v prípade spracovania vašich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti (pozri článok I ods. 2 písm. c,d, a e) a článok II ods. 2 písm. a), b),
 • odhlásiť sa z odberu obchodných oznámení v zmysle § 7 zák č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Pre uplatnenie vyššie uvedených nárokov píšte na e-mail: info@crussis.cz. V prípade pochybností, či spracovávame vaše osobné údaje riadne - podľa príslušných právnych predpisov, môžete sa obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

Vybrané produkty na porovnanie
0/5