Obchodné podmienky

Obchodnej spoločnosti CRUSSIS electrobikes s.r.o.

Úvodné ustanovenia, užívateľský účet, uzavretie kúpnej zmluvy, kúpna cena a podmienky platby, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • 1. 1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane stojí spoločnosť CRUSSIS electrobikes s. r. o., IČO: 24819671, so sídlom K Březince 227/18, 182 00 obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiele C, vložka 177265, ako predávajúci (ďalej len spoločnosť „CRUSSIS“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „Zákazník“).
 • 1.2 VOP upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranou medzi spoločnosťou CRUSISS a Zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti CRUSSIS prevádzkovaného na internetovej adrese www.crussis.cz (ďalej len „e-shop“).
 • 1.3 VOP sa nevzťahujú na zmluvné vzťahy medzi podnikateľmi.
 • 1.4 Od VOP sa je možné odchýliť dojednaním v kúpnej zmluve.
 • 1.5 VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 • 1.6 Znenie VOP je spoločnosť CRUSSIS oprávnená podľa potreby meniť či dopĺňať. Práva a povinnosti vzniknuté za účinnosti predchádzajúceho znenia VOP nie sú zmenou VOP dotknuté.
 • 2.1 Na základe registrácie Zákazníka vykonanej v e-shope bude vytvorený užívateľský účet (ďalej len „užívateľský účet“), ktorý môže Zákazník využívať na objednávanie tovaru. V prípade, že to e-shop umožňuje, môže Zákazník vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie.
 • 2.2 Pri registrácii v e-shope a pri objednávaní tovaru je Zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú spoločnosťou CRUSSIS považované za správne.
 • 2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom, ktoré Zákazník nesmie oznamovať tretím osobám.
 • 2.4 Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 • 2.5 Spoločnosť CRUSSIS je oprávnená zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Zákazník svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 po sebe idúcich mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď Zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy.
 • 2.5 Spoločnosť CRUSSIS upozorňuje a Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na vykonávanie údržby a aktualizácií e-shopu.
 • 3.1Tovar zobrazovaný v e-shope nepredstavuje ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy a spoločnosť CRUSSIS nie je povinná uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom zobrazovaného tovaru.
 • 3.2 E-shop obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v e-shope. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť spoločnosti CRUSSIS uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 • 3.3 V e-shope sú obsiahnuté ďalej aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.
 • 3.4 Pre objednanie tovaru vyplní Zákazník objednávkový formulár v e-shope. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • 3.4.1objednávanom tovare (objednávaný tovar vloží Zákazník do nákupného košíka),
  • 3.4.2 spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru,
  • 3.4.3 spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru,
  • 3.4.4 informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len „objednávka“)
 • 3.5 Pred zaslaním objednávky spoločnosti CRUSSIS je Zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Zákazník spoločnosti CRUSSIS stlačením tlačidla „Pridať do košíka“. Údaje uvedené v objednávke sú spoločnosťou CRUSSIS považované za správne. Spoločnosť CRUSSIS po podaní objednávky zašle Zákazníkovi elektronickou poštou potvrdenie o tom, že objednávku obdržala. Následne potom spoločnosť CRUSSIS zašle Zákazníkovi elektronickou poštou správu o tom, či objednávku prijíma alebo nie.
 • 3.6 Spoločnosť CRUSSIS je oprávnená v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 • 3.7 Kúpna zmluva medzi spoločnosťou CRUSSIS a Zákazníkom je uzatvorená doručením prijatia objednávky (akceptáciou) zaslaného Zákazníkovi elektronickou poštou. V prípade, že spoločnosť CRUSSIS oznámi Zákazníkovi, že objednávku neprijíma alebo Zákazníkovi v reakcii na objednávku nezašle žiadnu správu, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.
 • 3.8 Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 • 4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy je Zákazník oprávnený uhradiť spoločnosti CRUSSIS niektorým z nižšie uvedených postupov:
  • 4.1.1 v hotovosti pri osobnom odbere tovaru na adrese CRUSSIS elextrobikes s.r.o., Úžice 298, 27745 Úžice, Česká Republika;
  • 4.1.2 v hotovosti na dobierku v mieste určenom Zákazníkom v objednávke;
  • 4.1.3 bezhotovostne prevodom na účet spoločnosti CRUSSIS č. 2106040747/2700, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. (ďalej len „účet spoločnosti CRUSSIS“);
  • 4.1.4 bezhotovostne platobnou kartou.
 • 4.2 Spoločne s kúpnou cenou je Zákazník povinný zaplatiť spoločnosti CRUSSIS aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.
 • 4.3 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 • 4.4 V prípade bezhotovostnej platby prevodom je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu podľa platobných inštrukcií spoločnosti CRUSSIS, najmä uviesť variabilný symbol platby. V prípade akejkoľvek bezhotovostnej platby je Zákazník povinný uhradiť kúpnu cenu pred odoslaním tovaru alebo pred jeho osobným odberom. Ustanovenie § 2119 ods. 1 OZ sa nepoužije. Záväzok Zákazníka uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet spoločnosti CRUSSIS.
 • 4.5 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté spoločnosťou CRUSSIS Zákazníkovi nie je možné vzájomne kombinovať.
 • 4.6 Spoločnosť CRUSSIS vystaví Zákazníkovi po uhradení kúpnej ceny tovaru daňový doklad – faktúru, ktorý mu zašle v elektronickej podobe na elektronickú adresu Zákazníka.
 • 5.1 Zákazník berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 OZ, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Zákazníka alebo pre jeho osobu.
 • 5.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. V.1 VOP, či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má Zákazník v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 OZ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich ( 14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť spoločnosti CRUSSIS odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
 • 5.3 Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@crussis.cz.
 • 5.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. V.2 VOP sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť spoločnosti CRUSSIS vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi Zákazník od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením tovaru spoločnosti CRUSSIS, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovou cestou.
 • 5.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. V.2 VOP vráti spoločnosť CRUSSIS peňažné prostriedky prijaté od Zákazníka do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany Zákazníka, a to rovnakým spôsobom, akým ich od Zákazníka prijala. Spoločnosť CRUSSIS je taktiež oprávnená vrátiť plnenie poskytnuté Zákazníkom už pri vrátení tovaru Zákazníkom či iným spôsobom, pokiaľ s tým Zákazník bude súhlasiť a nevzniknú tým Zákazníkovi ďalšie náklady. Spoločnosť CRUSSIS však nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky Zákazníkovi skôr, než jej Zákazník tovar vráti alebo preukáže, že tovar spoločnosti CRUSSIS odoslal.
 • 5.6 Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je spoločnosť CRUSSIS oprávnená jednostranne započítať proti nároku Zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.
 • 5.7 Do doby prevzatia tovaru Zákazníkom je spoločnosť CRUSSIS oprávnená kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti spoločnosť CRUSSIS Zákazníkovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Zákazníkom.
 • 5.8 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý Zákazníkovi darček, je darovacia zmluva medzi spoločnosťou CRUSSIS a Zákazníkom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy Zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a Zákazník je povinný spolu s tovarom spoločnosti CRUSSIS vrátiť aj poskytnutý darček.

rezervácia produktu, potvrdenie registrácie, preprava a dodanie tovaru, práva z chybného plnenia, ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 • 6.1 Záujemca si môže prostredníctvom voľby „Rezervovať na predajni“ zarezervovať vybraný elektrobicykel u konkrétneho autorizovaného predajcu, ktorý mu prevádzkovateľ webu ponúka v sekcii „Predajné miesta“. Takto rezervované elektrobicykel si môže v lehotách na to určených návštevník nechať predstaviť a prezrieť u autorizovaného predajcu elektrobicyklov CRUSSIS, ktorého zvolil. Dĺžku alebo termín rezervácie vybraného elektrobicykla si záujemca dojednáva priamo s predajcom, ktorý ho bude prostredníctvom emailovej adresy alebo telefonicky kontaktovať obratom potom, čo obdrží od prevádzkovateľa webu informáciu o žiadosti o rezerváciu tovaru na jeho predajni. Pokiaľ sa záujemca rozhodne rezervované elektrobicykel zakúpiť od zvoleného autorizovaného predajcu, môže tak urobiť priamo na adrese konkrétneho autorizovaného predajcu elektrobicyklov CRUSSIS, ktorého si zvolil a dojednať kúpu vybraného elektrobicykla priamo s predajcom podľa podmienok práve tohto predajcu.
 • 7.1 Rezerváciu vybraného elektrobicykla a jeho dostupnosť u autorizovaného predajcu elektrobicyklov CRUSSIS potvrdzuje prevádzkovateľ webu, a to prostredníctvom emailovej adresy, ktorú záujemca o rezerváciu poskytol prostredníctvom rezervačného formulára prevádzkovateľa webu, alebo telefonicky.
 • 7.2 Záujemca o rezerváciu berie na vedomie, že predávajúci môže žiadosť o rezerváciu odmietnuť.
 • 7.3 V prípade, že autorizovaný predajca nebude schopný rezervované elektrobicykel pripraviť v dohodnutej lehote pre túto rezerváciu, v súlade s dohodou medzi prevádzkovateľom a autorizovaným predajcom, ponúkne predajca záujemcovi bezodkladne náhradný termín.
 • 7.4 Zrušenie/storno rezervácie zo strany záujemcu môže záujemca uskutočniť zaslaním oznámenia predajcovi prostredníctvom oficiálnej emailovej adresy tohto predajcu alebo uplynutím dohodnutej doby/termínu pre rezerváciu.
 • 7.5 So zrušením rezervácie zo strany záujemcu nie je spojená žiadna sankcia.
 • 8.1 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Zákazníka, nesie Zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 • 8.2 Ak je spoločnosť CRUSSIS podľa kúpnej zmluvy povinná dodať tovar na miesto určené Zákazníkom v objednávke, je Zákazník povinný prevziať tovar pri dodaní.
 • 8.3 V prípade, že je z dôvodov na strane Zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 • 8.4 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Zákazník zásielku od prepravcu prevziať.
 • 8.5 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky spoločnosti CRUSSIS, ak sú ňou vydané.
 • 9.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).
 • 9.2 Spoločnosť CRUSSIS zodpovedá Zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä spoločnosť CRUSSIS zodpovedá Zákazníkovi, že v čase, keď Zákazník tovar prevzal:
  • 9.2.1 má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré spoločnosť CRUSSIS popísala alebo ktoré Zákazník očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy,
  • 9.2.2 sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie spoločnosť CRUSSIS uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
  • 9.2.3 tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo 9.2.4 prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  • 9.2.4 je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a
  • 9.2.5 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 • 9.3 Ustanovenia uvedené v čl. VII.2 VOP sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu vady, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, alebo z dôvodu opotrebenia tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním pri použitom tovare.
 • 9.4 Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
 • 9.5 Práva z chybného plnenia uplatňuje Zákazník v spoločnosti CRUSSIS na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy spoločnosť CRUSSIS obdržala od Zákazníka reklamovaný tovar.
 • 9.6 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou spoločnosti CRUSSIS za vady môže upraviť reklamačný poriadok.
 • 10.1 Zákazník nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 • 10.2 Spoločnosť CRUSSIS nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaná žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) OZ.
 • 10.3 Mimosúdne vybavovanie sťažností Zákazníkov zaisťuje spoločnosť CRUSSIS prostredníctvom elektronickej adresy info@crussis.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti Zákazníka zašle spoločnosť CRUSSIS na elektronickú adresu Zákazníka.
 • 10.4 PV súlade s ust. § 14, zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení Vás informujeme, že subjektom pre oblasť riešenia mimosúdnych sporov je Česká obchodná inšpekcia, Štěpánska 15, Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.
 • 10.5 Spoločnosť CRUSSIS je oprávnená na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 • 10.6 Zákazník na seba v zmysle ustanovenia § 1765 ods. 2 OZ preberá nebezpečenstvo zmeny okolností.

ochrana osobných údajov, zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies, doručovanie, záverečné ustanovenia

 • 11.1 Ochrana osobných údajov Zákazníka je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 11.2 Zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (spoločne ďalej len „osobné údaje“).
 • 11.3 Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov spoločnosťou CRUSSIS, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí Zákazník inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov spoločnosťou CRUSSIS aj pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení Zákazníkovi. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy a je možné ho kedykoľvek odvolať. Ďalej má Zákazník právo odmietnuť súhlas so zasielaním obchodných oznámení.
 • 11.4 Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej v e-shope) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť CRUSSIS o zmene vo svojich osobných údajoch.
 • 11.5 Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje spoločnosťou CRUSSIS bez predchádzajúceho súhlasu Zákazníka odovzdávané tretím osobám.
 • 11.6 Osobné údaje budú spracovávané po dobu potrebnú na plnenie účelu spracovania. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.
 • 11.7 Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 • 11.8 V prípade, že by sa Zákazník domnieval, že spoločnosť CRUSSIS vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  • 11.8.1 požiadať spoločnosť CRUSSIS o vysvetlenie,
  • 11.8.2 požadovať, aby spoločnosť CRUSSIS odstránila takto vzniknutý stav.
 • 11.9 Ak požiada Zákazník o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu spoločnosť CRUSSIS povinná túto informáciu odovzdať. Spoločnosť CRUSSIS má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 • 12.1 Zákazník súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom spoločnosti CRUSSIS a obchodných oznámení na svoju elektronickú adresu.
 • 12.2 Zákazník súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup v e-shope možné vykonať a záväzky spoločnosti CRUSSIS z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač Zákazníka, môže Zákazník súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 • 13.1 Zákazníkovi môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú v objednávke.
 • 14.1 Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva Zákazníka vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • 14.2 Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či VOP vyžadujú písomnú formu.
 • 14.3 Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná spoločnosťou CRUSSIS v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 • 14.4 Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • 14.5 Kontaktné údaje spoločnosti CRUSSIS:
  • 14.5.1 adresa pre doručovanie: CRUSSIS electrobikes s.r.o., Hala DC4B, Úžice 298, Úžice, Česká Republika
  • 14.5.2 adresa elektronickej pošty: info@crussis.cz
  • 14.5.3 telefón: +420 283 101 361.
V Prahe dňa 1. marca 2015
Vybrané produkty na porovnanie
0/5