Obchodné podmienky

Obchodná společnosť
CRUSSIS electrobikes s.r.o.

 1. Úvodné ustanovenie
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane stojí spoločnosť CRUSSIS electrobikes s. r. o., IČO: 24819671, so sídlom K Březince 227/18, 182 00 Praha 8 – Březiněves, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddielu C, vložka 177265, ako predávajúci (ďalej len spoločnosť „CRUSSIS“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „Zákazník“).
  2. VOP upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej jen „OZ“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou (ďalej len „kúpna zmluva“) uzavretá medzi spoločnosťou CRUSISS a Zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti CRUSSIS prevádzkovaného na internetovej adrese www.crussis.sk (ďalej len „e-shop“).
  3. VOP sa nevzťahujú na zmluvné vzťahy medzi podnikateľmi.
  4. Od VOP sa dá odchýliť dohodou v kúpnej zmluve.
  5. VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva sa dá uzatvoriť v slovenskom jazyku.
  6. Znenie VOP je spoločnosť CRUSSIS oprávnená podľa potreby meniť či dopĺňať. Práva a povinnosti vzniknuté za účinnosti predchádzajúceho znenia VOP nie sú zmenou VOP dotknuté.
 2. Užívateľský účet
  1. Na základe registrácie Zákazníka uskutočnené v e-shope bude vytvorený užívateľský účet (ďalej len „užívateľský účet“), ktorý môže Zákazník využívať na objednávanie tovaru. V prípade, že to e-shop umožňuje, môže Zákazník vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie.
  2. Pri registrácii v e-shope a pri objednávaní tovaru je Zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Zákazník pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú spoločnosťou CRUSSIS považované za správne.
  3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom, ktoré Zákazník nesmie oznamovať tretím osobám.
  4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.Spoločnosť CRUSSIS je oprávnená zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Zákazník svoj užívateľský účet dlhšie než 12 po sebe idúcich mesiacov nevyužíva, či v prípade, kedy Zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy.
  6. Spoločnosť CRUSSIS upozorňuje a Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na uskutočnenie údržby a aktualizáciou e-shopu.
 3. Uzavretie kúpnej zmluvy
  1. Tovar zobrazovaný v e-shope nepredstavuje ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy a spoločnosť CRUSSIS nie je povinná uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne zobrazovaného tovaru.
  2. E-shop obsahuje informácie o tovare a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sú zobrazené v e-shope. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť spoločnosti CRUSSIS uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
  3. V e-shope sú obsiahnuté aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.
  4. Pre objednanie tovaru vyplní Zákazník objednávkový formulár v e-shope. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   1. objednávanom tovare (objednávaný tovar vloží Zákazník do nákupného košíku),
   2. spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru,
   3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len „objednávka“)
  5. Pred zaslaním objednávky spoločnosti CRUSSIS je Zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil a to i s ohľadom na možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Zákazník spoločnosti CRUSSIS stlačením tlačidla „Pridať do košíka“. Údaje uvedené v objednávke sú spoločnosťou CRUSSIS považované za správne. Spoločnosť CRUSSIS po podaní objednávky zašle Zákazníkovi elektronickou poštou potvrdenie o tom, že objednávku dostala. Následne potom spoločnosť CRUSSIS zašle Zákazníkovi elektronickou poštou správu o tom, či objednávku prijíma či nie.
  6. Spoločnosť CRUSSIS je oprávnená v závislosti na charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
  7. Spoločnosť CRUSSIS je oprávnená v závislosti na charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
  8. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 4. Kúpna cena za tovar a podmienky platby
  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy je Zákazník oprávnený uhradiť spoločnosti CRUSSIS niektorým z nižšie uvedených postupov:
   1. v hotovosti pri osobnom odberu tovaru na adrese CRUSSIS elextrobikes s.r.o., P3 Logistic Park Praha D8, Parkerova 621, Klecany 250 67;
   2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom Zákazníkom v objednávke;
   3. bezhotovostne prevodom na účet spoločnosti CRUSSIS č. 1618301002/1111, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. (ďalej len „účet spoločnosti CRUSSIS“);
   4. bezhotovostne platobnou kartou.
  2. Spoločne s kúpnou cenou je Zákazník povinný zaplatiť spoločnosti CRUSSIS aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s balením a dodaním tovaru.
  3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do troch pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
  4. V prípade bezhotovostnej platby prevodom je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu podľa platobných inštrukcií spoločnosti CRUSSIS, najmä uviesť variabilný symbol platby. V prípade akejkoľvek bezhotovostnej platby je Zákazník povinný uhradiť kúpnu cenu pred odoslaním tovaru alebo pred jeho osobným odberom. Ustanovenie § 2119 odst. 1 OZ sa nepoužije. Záväzok Zákazníka uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísaním príslušnej čiastky na účet spoločnosti CRUSSIS.
  5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté spoločností CRUSSIS Zákazníkovi sa nedajú vzájomne kombinovať.
  6. Spoločnosť CRUSSIS vystaví Zákazníkovi po uhradení kúpnej ceny tovaru daňový doklad – faktúru, ktorú mu zašle v elektronickej podobe na elektronickú adresu Zákazníka.
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  1. Zákazník berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 OZ, sa nedá odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania Zákazníka alebo pre jeho osobu.
  2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. V.1 VOP, či o iný prípad, kedy sa nedá od kúpnej zmluvy odstúpiť, má Zákazník v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť spoločnosťou CRUSSIS odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
  3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@crussis.cz.
  4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. V.2 VOP sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť spoločnosti CRUSSIS vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak Zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie náklady spojené s vrátením tovaru spoločnosti CRUSSIS a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovnou cestou.
  5. V prípade odstúpení od zmluvy podľa čl. V.2 VOP vráti spoločnosť CRUSSIS peňažné prostriedky prijaté od Zákazníka do štrnástich (14) dní od odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany Zákazníka a to rovnakým spôsobom, akým ich od Zákazníka prijala. Spoločnosť CRUSSIS je tiež oprávnená vrátiť plnenie poskytnuté Zákazníkom už pri vrátení tovaru Zákazníkom či iným spôsobom, pokiaľ s tým Zákazník bude súhlasiť a nevzniknú tým Zákazníkovi ďalšie náklady. Spoločnosť CRUSSIS však nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky Zákazníkovi skôr, než Zákazník tovar vráti alebo preukáže, že tovar spoločnosti CRUSSIS odoslal.
  6. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je spoločnosť CRUSSIS oprávnená jednostranne započítať proti nároku Zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.
  7. Do doby prevzatia tovaru Zákazníkom je spoločnosť CRUSSIS oprávnená kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti spoločnosť CRUSSIS Zákazníkovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu a to bezhotovostne na účet určený Zákazníkom.
  8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý Zákazníkovi darček, je darovacia zmluva medzi spoločnosťou CRUSSIS a Zákazníkom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpení od kúpnej zmluvy Zákazníkom, prestáva darovacia zmluva ohľadne takého darčeku platiť a Zákazník je povinný spolu s tovarom spoločnosti CRUSSIS vrátiť i poskytnutý darček.
 6. Rezervácia produktu
  - záujemca si môže prostredníctvom voľby „Rezervovať v predajni“ zarezervovať vybraný elektrobicykel u konkrétneho autorizovaného predajcu, ktorý mu prevádzkovateľ webu ponúka v sekcii „Predajné miesta“. Takto rezervovaný elektrobicykel si môže v lehotách k tomu určených návštevník nechať predstaviť a prehliadnuť u autorizovaného predajcu elektrobicyklov CRUSSIS, ktorého si zvolil. Dĺžku alebo termín rezervácie vybraného elektrobicykla si záujemca dohaduje priamo s predajcom, ktorý ho bude prostredníctvom emailovej adresy alebo telefonicky kontaktovať obratom po tom, čo dostane od prevádzkovateľa webu informáciu o žiadosti o rezerváciu tovaru na jeho predajni. Pokiaľ sa záujemca rozhodne rezervovaný elektrobicykel kúpiť od zvoleného autorizovaného predajcu, môže tak urobiť priamo na adrese konkrétneho autorizovaného predajcu elektrobicyklov CRUSSIS, ktorého si zvolil a dohodnúť kúpu vybraného elektrobicykla priamo s predajcom podľa podmienok práve tohto predajcu.
 7. Potvrdenie rezervácie

  - Rezerváciu vybraného elektrobicykla a jeho dostupnosť u autorizovaného predajcu elektrobicyklov CRUSSIS potvrdzuje prevádzkovateľ webu a to prostredníctvom emailovej adresy, ktorú záujemca o rezerváciu poskytol prostredníctvom rezervačného formulára prevádzkovateľ webu alebo telefonicky. Záujemca o rezerváciu berie na vedomie, že predávajúci môže žiadosť o rezerváciu odmietnuť. V prípade, že autorizovaný predajca nebude schopný rezervovaný elektrobicykel pripraviť v dohodnutej lehote pre túto rezerváciu, v súlade s dohodou medzi prevádzkovateľom a autorizovaným predajcom, ponúkne predajca záujemcovi bezodkladne náhradný termín. Zrušenie/storno rezervácie zo strany záujemcu môže záujemca uskutočniť zaslaním oznámenia predajcovi prostredníctvom oficiálnej emailovej adresy tohto predajcu alebo uplynutím dohodnutej doby/termínu pre rezerváciu
  So zrušením rezervácie zo strany záujemcu nie je spojená žiadna sankcia

 8. Preprava a dodanie tovaru
  1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky Zákazníka, nesie Zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  2. Ak je spoločnosť CRUSSIS podľa kúpnej zmluvy povinná dodať tovar na miesto určené Zákazníkom v objednávke, je Zákazník povinný prevziať tovar pri dodaní.
  3. V prípade, že je z dôvodov na strane Zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je Zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek porúch toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutia do zásielky nemusí Zákazník zásielku od prepravcu prevziať.
  5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť mimoriadne dodacie podmienky spoločnosti CRUSSIS, ak sú vydané.
 9. Práva z chybného plnenia
  1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).
  2. Spoločnosť CRUSSIS sa zodpovedá Zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä spoločnosť CRUSSIS zodpovedá Zákazníkovi, že v dobe, keď Zákazník tovar prevzal:
   1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré spoločnosť CRUSSIS popísala alebo ktoré Zákazník očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy,
   2. sa tovar vzťahuje na účel, ktorý na jeho použitie spoločnosť CRUSSIS uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
   3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením zmluvnej vzorky alebo ak vzor, akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo vzoru,
   4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
   5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  3. Ustanovenie uvedené v čl. VII.2 VOP sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu z dôvodu chyby, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutého, alebo z dôvodu opotrebovania tovaru spôsobeného jeho obvyklým používaním pri použitom tovare.
  4. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
  5. Práva z chybného plnenia uplatňuje Zákazník spoločnosti CRUSSIS na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy spoločnosť CRUSSIS dostala od Zákazníka reklamovaný tovar.
  6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou spoločnosti CRUSSIS za chyby môže upraviť reklamačný poriadok.
 10. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
  1. Zákazník nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
  2. Spoločnosť CRUSSIS nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaná žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
  3. Mimosúdne vybavovanie sťažností Zákazníkov zaisťuje spoločnosť CRUSSIS prostredníctvom elektronickej adresy info@crussis.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti Zákazníka zašle spoločnosť CRUSSIS na elektronickú adresu Zákazníka.
  4. V súlade s ust.§14, zákona č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení Vás informujeme, že subjektom pre oblasť riešenia mimosúdnych sporov je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.
  5. Spoločnosť CRUSSIS je oprávnená na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
  6. Zákazník na seba v zmysle ustanovenia § 1765 odst. 2 OZ preberá nebezpečie zmeny okolností.
 11. Ochrana osobných údajov
  1. Ochrana osobných údajov Zákazníka je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
  2. Zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (spoločne ďalej len „osobné údaje“).
  3. Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov spoločností CRUSSIS a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Ak zákazník nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov spoločností CRUSSIS tiež na účely zasielania informácií a obchodných správ Zákazníkovi. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy a dá sa kedykoľvek odvolať. Ďalej má Zákazník právo odmietnuť súhlas so zasielaním obchodných správ.
  4. Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonané v e-shope) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť CRUSSIS o zmene vo svojich osobných údajoch.
  5. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje spoločností CRUSSIS bez predchádzajúceho súhlasu Zákazníka odovzdané tretím osobám.
  6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu potrebnou na plnenie účelu spracovania. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.
  7. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
  8. V prípade, že by sa Zákazník domnieval, že spoločnosť CRUSSIS vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
   1. požiadať spoločnosť CRUSSIS o vysvetlenie,
   2. požadovať, aby spoločnosť CRUSSIS odstránila takto vzniknutý stav.
  9. Ak požiada Zákazník o informáciu o spracovanie svojich osobných údajov, je mu spoločnosť CRUSSIS povinná túto informáciu odovzdať. Spoločnosť CRUSSIS má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nutné na poskytnutie informácie.
 12. Zasielanie obchodných správ a ukladánie cookies
  1. Zákazník súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom spoločnosti CRUSSIS a obchodných správ na svoju elektronickú adresu.
  2. Zákazník súhlasí s ukladaním tzv. cookies do jeho počítača. V prípade, že je nákup v e-shope možné vykonať a záväzky spoločnosti CRUSSIS z kúpnej zmluvy plniť, pričom by dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies do počítača Zákazníka, môže Zákazník súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 13. Doručovanie
  1. Zákazníkovi môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte či uvedenej v objednávke.
 14. Záverečné ustanovenie
  1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva Zákazníka vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá  platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či VOP vyžadujú písomnú formu.
  3. Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná spoločnosťou CRUSSIS v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.Kontaktné údaje spoločnosti CRUSSIS.
  5. Kontaktní údaje společnosti CRUSSIS:
   1. adresa na doručovanie: CRUSSIS electrobikes s.r.o., Impera Park, Hlavní 827, 250 64 Hovorčovice 
   2. adresa elektronickej pošty: info@crussis.cz
   3. telefón: +420 283 101 361.

V Prahe dňa 1.3.2015

Nakúpte ešte za € 100 a DOPRAVU máte ZDARMA